دعا برای شفای مریض

دعا برای شفای مریض

در کتاب درمکنون چنین است:

این ۱۱ حرف را خواص عجیب ذکر کرده اند (ا ب ت ث ط ظ ف ک ل لا ی)

یکی از آن خاصیت آن است که اگر کسی را درد عضوی از اعضاء دردری به همرسد,مثل درد سینه,درد شکم,درد چشم,درد سر و. . . از اوجاع ظاهری و باطنی باید که حرف اول اسم عربی آن عضو را بگیرد و در میان این حروف یازده گانه درج کند.

به عنوان مثال درد چشم که حرف اول اسم عربی آن (عین)میشود (ع),و درد سر حرف اول اسم عربی(راس) میشود (را),و بدین گونه امتزاج دهد.

(ا ع ب ع ت ع ث ع ط ع ظ ع ف ع ک ع ل لا ع ی ع) و بعد از آ« ۵ امتزاج ترکیب دهد.بر این وجه:

(اعبع تعثع طعظع فعکع لعلا عیع) و اگر بخواهد با (را) امتزاج داده باشد ترکیب آن بدین شکل است (بر تر ثر طر ظر فر کر لر لار یر)

بعد از آن صاحب درد آن رقعه را با خود دارد و اگر فایده ندهد درد ساکن نشود حرف دوم آن عضو بهمین اسلوب و ظابطه در ۱۱ حروف امتزاج و ترکیب داده با خود دارد و اگر باز هم نتیجه نداد حرف سیم را همان اسلوب در ۱۱ حروف بعمل آوردالبته آن درد زایل شود. و در سایر امراض که بر بدن وارد گردد بر بر عمل بر این وجه است, و در اکثر موارد این عمل را میتوان اجرا نمود.

قاعده:

این تعویذ را میتوانید بنویسید منتهای مراتب قبل آن وضو بگیرید و لباس پاک بر تن کنید.

با آب زعفران و کاغذ زرد

اگر در دسترس ندارید با جوهر مشکس و کاغذ سفید.

زمان نوشتن روزهای سعد

 

http://inapply.ir/wp-content/uploads/olom.gif

نظر دهید

وب سایت: