معنی کلمه بدوح,معنی بدوح,معنی یا بدوح

 

معنی کلمه بدوح

بالای ۱۰۰ تا نظرات در مورد معنی کلمه بدوح توسط شما عزیزان شده این تاپیک رو در بخش آموزش قرار دادم.

بدوح: بریدن و دریدن

نام ملک حافظ نامه ها. نام جن و بقولی فرشته ای که اعمال خارق العاده بدو نسبت دهند و در علوم مکنونه نام او را با حرف یا با اعداد نگارندو خواصی برای آن قایل اند از جمله برآنند که چون نام او را بر پشت نامه و پاکت نویسند زود به مقصد رسد.  چهار شکل است که بطور رمز نشان دهنده ٔ نوعی طلسم است . و اعتقاداتی از این قبیل درباره ٔ آن رایج است : مسافری که این کلمه را همراه داشته باشد می تواند شب و روز بی خستگی سفر کند. زن آبستنی که نگران سقط جنین باشد اگر آن را همراه داشته باشد فرزندش را سلامت بدنیا می آورد. نامه ای که این کلمه بر آن درج شود به مقصد می رسد. این کلمه برای ایجاد عشق نیز بکار می رود. بدوح معرف اعداد زوجی است که عبارتند از ۲۴۶۸ یا ۸۶۴۲٫  ۲، ۴، ۶، ۸ بترتیب با «ب ، د، و، ح » از حروف جمل برابرند. صاحب آنندراج آرد: در فرهنگی نوشته که بدوح نام ولی کاملی است که از این جهان فانی درگذشته ، مردم این نام رابخط زر بالای تیغ و خنجر و مانند آن تیمناء می نویسندو اکثر این نام را بجای تعویذ و عزیمت بکار برند.

نظر دهید

وب سایت: