جدول ساعت نامه,رعایت ساعات و افلاک

جدول ساعت نامه

شب و روز

ساعت

۱

ساعت

۲

ساعت

۳

ساعت

۴

ساعت

۵

ساعت

۶

ساعت

۷

ساعت

۸

ساعت

۹

ساعت

۱۰

ساعت

۱۱

ساعت

۱۲

شب شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

روز شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

شب یک شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

روز  یک شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

شب دو شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

روز   دو شنبه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

شب سه شنبه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

روز سه شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

شب چهار شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

روز چهار شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شب پنج شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

روز  پنج شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

شب جمعه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

روز جمعه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

 برای اینکه ساعت رو درست تنظیم کنید تا مشکلی نداشته باشید اولاً باید ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب در شهر شما باشه در کل من برای راحتی شما و به دلیل اینکه بیشتر ساعات روز مورد نیاز است من ۱۲ ساعت روز رو در زیر براتون طبق این فرض که طلوع آفتاب ساعت “۶:۲۰ باشد پس یک ساعت قبلش که ساعت “۵:۲۰ است می شود ساعت اول من یه جدول دیکه طبق همین ساعت پیش فرض براتون در زیر آماده کردم شما در هر روز ببینید چه ساعتی خورشید در شهر شما طلوع میکنه هر ساعتی بود یک ساعت قبلش رو بگیرید ساعت اول مثل زیر و بقیه رو هم یک ساعت یک ساعت تنظیم کن در کل اگر بخواهیم درست حساب کنیم مدت زمان سپری شده بین دو ساعت از “۶۰ دقیقه کمتر و بیشتر هم می شود همیشه شما سعی کنید وسط های ساعت مورد نظرتون عمل خود را انجام دهید.   

ساعت پیش فرض طبق طلوع آفتاب در ساعت “۲۰ : ۶

“۵:۲۰

“۶:۲۰

“۷:۲۰

“۸:۲۰

“۹:۲۰

“۱۰:۲۰

“۱۱:۲۰

“۱۲:۲۰

“۱۳:۲۰

“۱۴:۲۰

“۱۵:۲۰

“۱۶:۲۰

شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

۱شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

۲شنبه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

۳شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

۴شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

۵شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

جمعه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

 رعایت ساعات و افلاک:

تاثیر افلاک و سیّارات در این علم وفن،غیر قابل انکار است.ناگفته پیداست که تاثیر این افلاک به امر یگانه قدرت هستی،خداوند باریتعالی است فلذا این افلاک به خودی خود بی تاثیربوده و فاقد انرژی می‌باشند.با این مقدمه کوتاه،بحث دقیق و اصولی افلاک را پی می‌گیریم:

 سیّارات هفتگانه هر کدام دارای تاثیراتی خاص بر دعای نوشته یا خوانده شده می‌باشند.به طور مثال تاثیر فلک زحل،تاثیری شرّ و بد بوده و در مقابل،تاثیر فلک مشتری تاثیری خیر و خوب می‌باشد.فلذا علمای فن قائل بر آنند که اگر شخصی قصد دارد با نوشتن یا خواندن دعایی،مشکلاتی را حل کند باید در ساعات خیر به این عمل بپردازد و گرنه جوابی نخواهد گرفت.بدین ترتیب اهمیت حفظ ساعات و رعایت آنها از وظایف اصلی شخص نویسنده و خواننده دعا می‌باشد.

در اینجا لازم است تا قبل از نگارش جدول ساعات، ابتدا افلاک سبعه (سیّارات هفتگانه) و تاثیرات آنها بیان شود:

جدول سیارات سبعه(۱)

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

۱)زحل:

 این فلک به خاطر تاثیر بسیار نحسی که دارد به نحس اکبر و فلک الموت معروف است.اثرش در زمین به صورت سردی،سنگینی و یأس نمود پیدا می‌کند.این کوکب در اعمال شرّ مثل آوارگی،جدایی،مریضی،قتل و.. کاربرد دارد.لازم است گفته شود که هر فلکی از افلاک سبعه در طول سال،روز بخصوصی دارد که به شَرَف آن فلک معروف است.روز ۲۱فروردین ماه هر سال،روز شرف زحل بوده و روز ۲۱ مهر روز هبوط آن می‌باشد.دعاهای شری که دراین روز نوشته شود تاثیرشان به مراتب بیشتر از روزهای دیگر است.علاوه بر آن،بروج جدی (دی) و دلو (بهمن) خانه زحل و بروج سرطان (تیر) و اسد(مرداد) وِبال این فلک هستند.از روزهای هفته روز شنبه،و از شبها شب چهارشنبه به فلک زحل تعلق دارد.

۲)مشتری:

دومین فلک از افلاک سبعه بوده و به سعد اکبر معروف است.فلکی که تاثیری پر برکت داشته و در اعمال خیر مثل ایجاد الفت،محبت و کارگشایی و…کاربرد دارد.شرف مشتری روز ۱۵ دی ماه هر سال و هبوطش روز ۱۵ تیرماه می‌باشد.بروج قوس (آذر) و حوت (اسفند) خانه مشتری بوده و بروج جوزا (خرداد) و سنبله (شهریور) وِبال آن هستند.از روزهای هفته روز پنج شنبه و از شبها،شب دوشنبه به مشتری تعلق دارد.

۳) مریخ:

معروف به نحس اصغر.از این فلک برای ایجاد دشمنی،بستن کارها،ایجاد شک وسوء اعتقاد در افراد استفاده می‌شود.شرف این فلک در روز ۲۸ دی ماه بوده و هبوطش روز ۲۸ تیرماه است.بروج حمل (فروردین) وعقرب(آبان) خانۀ مریخ بوده و ثور(اردیبهشت) و میزان(مهر) وبال مریخ می‌باشند.روز سه شنبه و شب شنبه تعلق به مریخ دارند.

۴)شمس:

 چهارمین فلک ازافلاک سبعه می‌باشد.عباراتی همچون نیّر اعظم یا فلک السلطنه که در وصف این فلک به کار می‌روند نشان از تاثیر نیکوی آن دارد.از تاثیرات این فلک می‌توان به تسلط و تسخیر قلوب و همچنین به بالا بردن مقام و منزلت در میان مردم اشاره نمود.شرف شمس روز۱۹ فروردین ماه بوده و هبوطش روز۱۹ مهرماه می‌باشد.از بروج دوازده گانه فقط اسد(مرداد) خانه شمس می‌بوده و دلو(بهمن) وبال آن است.از روزها روز یک شنبه و از شبها شب پنج شنبه تعلق به شمس دارند.

۵)زهره:

 این فلک به فلک الشرف و سعد اصغر معروف است.از فلک زهره غالبا برای ایجاد سرور و شادی،میل نمودن به طرب و غنا استفاده می‌شود.شرف این فلک روز ۲۷ شهریور ماه و هبوطش روز۲۷ اسفند می‌باشد.بروج ثور(اردیبهشت) و میزان(مهر) خانه زهره و عقرب(آبان) و حمل(فروردین) وبال این فلک هستند.روز جمعه و شب سه شنبه به زهره تعلق دارند.

۶)عطارد:

 این فلک،ممزوجه است.یعنی هم در اعمال خیر و هم در اعمال شرّ کاربرد دارد.البته غالب اعمال ظریفه مثل احضار جن در ساعت عطارد انجام می‌شود.روز ۱۵ اسفندماه،روز شرف عطارد و هبوطش روز۱۵ شهریورماه است.جوزا(خرداد) و سنبله(شهریور) خانه عطارد بوده و حوت(اسفند) و قوس(آذر) وبال آن هستند.از روزها روز چهارشنبه و از شبها شب یک شنبه تعلق به عطارد دارند.

۷) قمر:

 این فلک نیز ممزوجه می‌باشد.انجام طلسمات خارق العاده در ساعت قمر زود نتیجه می‌دهد.شرف این فلک روز ۳ آبان ماه و هبوطش روز۳ اردیبهشت ماه می‌باشد.از بروج،فقط سرطان(تیر) خانه قمر بوده و وبالش جدی(دی) می‌باشد.روز دوشنبه و شب جمعه تعلق به قمردارد.

نکته: معروف است که می‌گویند:زحل،رئیس الافلاک است و مشتری،قاضی بوده،مریخ حدّالدّور،زهره مطرب،عطارد کاتب،شمس نیّراعظم و قمر جاسوس الافلاک می‌باشد.

وجه تسمیه افلاک:

     از آنجا که این افلاک علاوه بر حرکت سماوی خود،ذاتاً نیز متحرکند به همین جهت در زبان عرب به آنها سیارات سبعه می‌گویند.ناگفته پیداست که از حرکت آنها تاثیرات متفاوتی در عالم آشکار شده و در اکثر چیزها موثر واقع می‌شوند.هر کدام از این افلاک دارای جایگاه بخصوصی در آسمان بوده،علاوه بر آن مشخصه هایی نیز برای هر یک ذکر کرده اند که در جدول زیر مشاهده می‌شود:

جدول سیارات سبعه(۲)

افلاک

ترتّب افلاکی

رنگ

عاملِ روز

موکل

ترتّب اقلیم

اسامی فارسی

قمر

اول

سبز

دوشنبه

یعوائیل

هفتم

ماه

عطارد

دوم

فیروزی

چهارشنبه

اسمائیل

دوم

تیر

زهره

سوم

سفید

جمعه

میمون

سوم

ناهید

شمس

چهارم

طلایی

یک شنبه

کلکائیل

چهارم

خورشید

مریخ

پنجم

سرخ

سه شنبه

بخراوائیل

پنجم

بهرام

مشتری

ششم

زرد

پنج شنبه

مهمائیل

ششم

برجیس

زحل

هفتم

سیاه

شنبه

ازقائیل

اول

کیوان

 البته درشکل و رنگ سیّارگان و همچنین در موکّلان آنها،بین علمای این علم اختلاف نظر وجود دارد،و لکن آنچه که اکثر بزرگان بر آن قائلند جدول فوق می‌باشد.

بعد از بیان افلاک و تاثیر آنها در عالم طبیعت،لازم است تا ساعات این افلاک در طول شبانه روز نگاشته شود.جدول زیر که بنابر فرمایش اساتید گرامی،توسط حضرت ابوالمعاشر(رحمه الله علیه) تألیف شده که پس از مدتی به سبب کثرت نقل و تصرف بی جا، دچار اختلافاتی در ساعات شد،فلذا جناب حکیم ابوالعشری(رحمه الله علیه) این اشتباهات و اختلافات را برطرف نمود.جدول این است:

جدول ساعات سیارات(۳)

روزها

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

شبها

۵شنبه

جمعه

شنبه

۱شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشینبه

۱

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

۲

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

۳

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

۴

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

۵

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

۶

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

۷

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

۸

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

۹

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

۱۰

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

۱۱

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

۱۲

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

بنابر جدول فوق،روز و شب، هر کدام به ۱۲ ساعت تقسیم شده اند. منظور از ساعت اول در روز،از لحظۀ طلوع آفتاب تا یک ساعت و در شب از غروب آفتاب تا یک ساعت می‌باشد.ساعت دوم در روز و شب،دقیقا بعد از گذشت یک ساعت بعد از طلوع آفتاب در روز،و در شب،یک ساعت بعد از غروب آفتاب می‌باشد،باقی ساعات هم بدین منوال حساب می‌شود.

البته ناگفته نماند در اوقاتی که روز طولانی تر از شب و بالعکس می‌باشد باید ساعت روز و شب بر ۱۲ تقسیم شود.به طور مثال فرض کنید ساعات روز در تیرماه ۱۶ ساعت می‌باشد،با این حساب ساعات شب باید ۸ ساعت باشد که جمعا ۲۴ ساعت میزان شود.حال ساعات روز را باید بر۱۲ تقسیم نمود تا مدت زمان هر کدام از افلاک مشخص شود،به این معنا که باید از ساعات روز،۱۲ عدد کم کنیم :۴=۱۲÷۱۶بعد از تقسیم ساعات روز بر۴،۱۲ساعت باقی می‌ماند.حال باید این ۴ ساعت(یعنی ۴ تا ۶۰ دقیقه) نیز بر ۱۲ تقسیم شود:

۲۰=۱۲÷۲۴۰=۶۰×۴

اکنون متوجه شدیم که سهم هرفلکی ۱ساعت و۲۰ دقیقه می‌باشد.

ساعات شب نیز به همین صورت بر ۱۲ تقسیم می‌شود؛ ۸ ساعت یعنی ۸ تا ۶۰ دقیقه، پس:                                  ۴۸۰=۶۰×۸

حال ۴۸۰ دقیقه بر ۱۲ تقسیم می‌شود:

۴۰=۱۲÷۴۸۰

اکنون مشخص شد که سهم هرفلکی درشب ۴۰ دقیقه می‌باشد.

برای خشنودی قلب نازنین آقا امام زمان صلوات

دایره المعارف فال و علوم متافیزیک

مجموعه کتابهای علوم غریبه

آموزش عملی خودهیپنوتیزم و یوگا

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

۵۹نظر به “ جدول ساعت نامه,رعایت ساعات و افلاک ” 

 1. سلام و خسته نباشید ممنون بایت اطلاعات من بایت یه مشکل خیلی بدی که برام پیش اومده ناچار به اینم که از دوستم جدا شم اما اون هربار موقع جدایی دست به کارایی میزنه که منو نگه داره حالا دنبال یه دعای دلسردی خوب هستم که توی خیلی از سایتا دیدم اما برای ساعتش و زمانش یه مقدار گیج شدم ممنون میشم کمک کنید من باید ساعت مریخ یا زحل دعامو بنویسم اما نمیدونم باید روز بنویسم اثرگذار باشه یا شب لظفا کمک کنید

  • به نظر من این کار را نباید بکنید که بسیار برایتان در آینده ایجاد مشکل می کند بهتر است با سادگی خودتان گره ایی را که میتوانید با دست باز کنید چرا با دندان
   ۱۰۰ باب اسرار المکشوف را به شما پیشنهاد می کنم

 2. سلام استادکدوم حدول درسته؟کدوم روبایدمحاسبه کنیم توروخدا بگید

 3. سلام مرسی از اینهمه مطالب خوب. من میخوام کتابها رو خریداری کنم لطفاً راهنمایی کنید چی جوری چون تو بدست آوردن ساعات مشکل دارم اگه نرم افزارها یا کتب با پیک بفرستید خیلی بهتره هزینه هاش رو هرطور بفرمایید تقدیم کنم ممنون

 4. سلام یه سوال داشتم
  آیا موقع خواندن یا نوشتن دعا باید به کوکب شخص هم توجه بشه؟ یعنی فرضاً کسی که کوکبش قمر هست فقط باید به ساعات قمر در شبانه روز توجه کنه یاربطی نداره؟

  • بله در اکثر ادعیه باید این آداب را رعایت کرد اگر از کتابی غیر از مجموعه های ۱۰۰ باب استفاده می کنید بهتر است از آداب مجموعه صحیفه الاداب استفاده کنید

   • سلام
    ترتیب کواکب سبعه به همین ترتیبه که بالا نوشتین؟ یعنی اول زحل بعد مریخ و … آخه من که جمع حروف ابجد اسمم با مادرم تقسیم بر ۷ شده ۴ تا حالا هر سایتی رفتم واسه عدد ۴ کوکب های مختلفی گفتن یکی میگه قمر یکی میگه مریخ و … بالاخره درستش کدومه؟

 5. آرمین سلطانی گفته:

  استاد تورو خدا …. من هرجا میرم و از هر استادی میپرسم میگه ساعات از طلوع محاسبه میشه تا غروب ولی شما تو برنامه ها و اینجا تاکید کردی ساعت اول یک ساعت”قبل” از طلوع رو در نظر بگیرید…..؟من کتاب قدیمی رو هم ک مطالعه کردم میگه ساعت اول بعد از طلوع محاسبه میشه!

 6. آرمین سلطانی گفته:

  و از استادی هم پرسیدم که گفت ساعات کواکب از طلوع تا غروب محاسبه می شوند؟؟؟؟؟؟؟

 7. آرمین سلطانی گفته:

  استاد بالخره کدوم جدول و کدوم محاسبه درسته؟ جدول اولی ک با ساعت تقریبی مثال دادید یا اخرین که محاسبه دقیق داره؟؟؟؟؟تئو جدول اولی ساعت شروع قبل از افتاب و در اخری از طلوع تا غروب محاسبه شده؟؟؟؟؟؟؟ گیج شدم

 8. سلام و خسته نباشید
  من میخواستم طلسم محبتی که باید روی مس حکاکی بشه رو انجام بدم ولی توی نظرها خوندم که گفتید باید با ابزار خاصی و واضح نوشته شود که من این امکان ندارم . میخواستم بدونم خود شما دعا هم مینویسید و این کار رو انجام میدید یا نه ؟ ممنون از مطالب خوب سایتتون

  • از یه دعای دیگه در نرم افزار ۱۰۰ باب استفاهد کنید حتی اگه هیچ کدوم از ادعیه مربوط به طالع مورد نظر را نتونسین انجام بدین از ادعیه مشترک استفاده کنید

 9. سلام طلسمی در نرم افزار صدباب مشکل گشا آمده که نوشتن آن مخصوص هفتم هر ماه قمری ست. سوالم اینجاست که این هفتم گاهی در ساعت نحس است وماه بعد ممکن است در ساعت سعد باشد . خواندن دعای دفع نحوست کفایت میکند یا باید در آن روز ازماه دعا را ننوشت؟ مثلا هفتم ماه شعبان امسال شد سه شنبه که ساعت اول آن مریخ ونحس بود .

 10. سلام ببخشید یه سوال داشتم اگه میشه تورو خدا جواب بدید من میخوام یه دعایی بنویسم که گفته شده جمعه ساعت سعد بنویسموولی من نمیدونم ساعت سعد روز جمعه چه ساعتی هست اگه میشه بگید ممنونم از همه زحماتتون.

 11. سلام استاد عزیز،حکاکی روی مس با چه چیزی و چگونه باید باشه؟واضح باید باشه؟با چه ابزاری؟لطفا توضیح بدین.
  با تشکر

 12. سلامی دوباره
  میتونم دوتا دعا را که در یک روز و یک ساعت وقتش است بنویسم؟

 13. سلام.دوست خوبم من یک دعا میخواهم بنویسم که طبق قواعد باید در روز جمعه اول ساعت که میشود سیاره زهره انجام شود
  حالا سوال من این است که من میتوانم یه جای ساعت اول ان را در ساعت هشتم روز جمعه که سیاره زهره است بنویسم؟

 14. سلام استاد ببخشید من اصلن متوجه نشدم
  میشه بگین روز شنبه ساعت زهره یا مریخ چه ساعتی میشه
  من جدولو نگاه کردم ولی متوجه نشدم
  ممنون

 15. با سلام
  یک جا فرمودید که ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب هست و جای دیگر همان لحظه طلوع آفتاب
  کدام درست است؟؟؟؟؟؟

 16. سلام ساعت مشتری در این شب جمعه چه ساعتی است

 17. سلام استاد
  اگر دعایی درست و با ترتیب انجام شود چقدر طول میکشد تا اثر کند و ما چه زمانی بعداز انجام دعا اثر و نتیجه آن را خواهیم دید؟

 18. بنده گرفتار گفته:

  استادبزرگوارسلام.آیاعامل درتهران هست چگونه پیدا کنم ویاراهی هست جز شرایط انجام تعویذبرای دشمن قوی که قدرت مقابله راندارم چون موقع انجام دعاخواندن یانوشتن انرژی زیادی داره که سردردشدیدوفشاربه قفسه سینه نیاید وطبق دستورشمااجراکنم باتشکرقبلی

  • با سلام از نماز های یومیه را سر وقت انجام دهید و طهارت داشته باشید و حق الناس را رعایت نمایید مجموع های ۱۰۰ باب باطل سحر مشکل گشا زبان بند و اسرار الوجود را تیهه نمایید با صبر و دقت مطالعه نمایید و بعد استفاده کنید مطمعن باشید که اگر اصول را رعایت نمایید مطلوب حاصل می شود

 19. سلام استاد من مجموعه ها را خریداری کردم.
  لطفا چند تا سوال داشتم
  ۱- سه روزی که در ماه نحس هستند کدام هستند؟ در سی دی نبود
  ۲-آیا در زمان اضطرار میتوان درتمام روزهای نحس نوشت (حتی در نحس طالع) ولی دعای رفع نحس را خواند؟
  ۳-روزهای قمر در عقرب در تقویم نجومی کدام است؟ منظوردر تقویم مصباح زاده است؟
  ۴-آیا برای باطل سحر هم باید دقیقا در غیر روز نحس عمل نکرد؟
  ۵-بعضی خواندنی ها یا نوشتنی ها طولانی هستند اگر صبح شروع کنیم طول میکشد.آیا ایرادی ندارد که تا ساعت بعدی طول بکشد؟
  ۶-فایل صوتی اسما تیجان رو میشه بدین چون اعراب و نقطه ها موقع خواندن اشتباه نشوند؟
  ۷-مدفون کردن در گلدان کوچک خانگی قبوله یا باید حتما توزمین دفن بشه؟
  ۸-اگر دعایی آتشی بود ومعلوم نبود که مشترک هست یا نه پس میتوان برای طالع خاکی استفاده کرد؟
  ۹-محاسبه ستاره افراد که گفته اید در میرداماد کبیر آمده ولی چرادر کتب دیگرستاره رو طور دیکه حساب میکنن؟
  ۱۱٫۳۰ تا۱۳٫۳۰ نباید نوشت ولی طبق جدول اینها ساعات خوبی هم هستند پس باید استفاده نکرد؟

 20. بنده گرفتار گفته:

  سلام استاد اندازه چند.درچند سانت وقطر خشت چقدرباشد.تقریبی نیم خشت ۱۹×۸سانت درست کرده دعا راخواندم وزمان حوض انداختن همان لحضه نتونستم آیانتیجه می گیرم فردای آن روز رفتم

 21. سلام ساعت الان که طلوع۶٫۴۵وغروب۱۶٫۵۶ساعت مریخ درصبح چندمی شوداستادطبق برنامه شمامی تونم تعویذبغض راانجام دهم وآیاموکل راصدا کنم یا بنویسم درمورد خشت خام انازه تقریبی می تونم خشت باخاک معمولی درست کنم نه سی هم دارم امابازنشدممنونم جوابم رازودتر بدید استادبزرگوار

 22. سلام من شماره تراکنش را دادم اما برام نیومد

 23. لطفا ی نرم افزاری معرفی کنید که بشه ساعتای مشتری و غیره را مشخص کنه اخه با بدجور نیاز دارم

 24. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر سایت اگه امکانش هست خواهش میکنم اگه نرم افزاری هست که بشه ساعتهای دقیق معمولی که بشه دونست ساعت مشتری یا بقیه کواکب چه ساعتایی هستن رو مشخص کنه یا که بی زحمت شما بگید خواهش میکنم چون بدجور لنگ ساعتا هستم

 25. خوب این یعنی چی من چیکارش کنم ماله چه نرم افزاریه چه روزیه خواهش می کنم از همه کار برا برای ما دلسوز نباشن فقط دلشون واسه خودشون بسوزه در زمینه دانلود اگه مشکل دارین و میخوان مشکلشو زودتر حل شه شماره تراکنش نام محصول خریداری شده و تاریخ خرید را به همراه ایمیلشان در سوال و جواب ارسال نمایند شمارا به خدا قسم دقت و صبر داشته باشید واقعا پاسخ گویی با این شرایط کاربران دارد برایم مشکل ساز می شود من نمی توانم تمام وقت روزم را در سوال و جواب بگذرانم.

 26. سلام من صد باب محبت را خریداری کرده ام اما ایمیلم را اشتباه زده بودم چکار کنم واینکه پنجشنبه ساعتی که عطار به مشتری نزدیک باشد را دقیق توضیح بدهید یا جمعه ممنون

 27. سلام استاد،خسته نباشید.
  ساعت اول را به دو شکل نوشته اید و من نوع اشتباهش را انجام دادم یعنی ساعت اول را از طلوع آفتاب شروع کردم و حالا که درستش رو دیدم متوجه شدم که توی ساعت نحس افتاده و من نمیدانستم.
  من باطل سحر را خواندم آیا اتفاق بدی برام می افته؟چیکار کنم که این اتفاق نیفته؟
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

  • از مجموعه ۱۰۰ باب باطل سحر استفاده کنید من همیشه متذکر می شوم که صبر نمایید و نرم افزار را به درستی و قدم به قدم استفاده نمایید تا انشا الله به مطلوبتان برسید

   • استاد من به تازگی مجموعه کتابهای علوم غریبه شما را تهیه کردم .
    در حال حاضر به دلایلی قادر به دانلود ویا دریافت این مجموعه نیستم.
    اگر ممکنه برای رفع احتمالی اثرات بد این اشتباه(با توجه به اعمال باطل سحری که در ساعت نحس انجام دادم) من را راهنمایی کنید.

    • از مجموعه ۱۰۰ باب باطل سحر استفاده نمایید پیشنهاد من به همه کاربران این است که اندکی صبر نمایید و به ترتیب مجموعه های ۱۰۰ باب را تهیه نمایند که با توضیحات کامل بسیار مجرب است و اثر گذار

 28. سلام استاد.خواهشا این نظرمو پاک نکنین!!خواهشا!!
  استاد مرم خانم یه سوالی پرسیده بودن که تو نظرات اگه جوابشو داده بودین الان منم مزاحمتون نمیشدم!میخواستم ببینم ساعت اول بالاخره یه ساعت قبل طلوع آفتابه یا از لحظه طلوع آفتاب یه ساعت شروع میشه؟چون زیر ۲تا جدول هرکدوم یه چیزی نوشتین!و واقعا موضوع مهمیه!خودتونم میدونین یه ساعت اینور اونور شاید برهتو ساعت نحس!ممنون میشم استاد نظرمو پاک نکنین و جواب بدین!!!

 29. سلام درطلسمات محبت شکل طلسم مهمه؟مثلا در طلسمی از شما یک سری اعداد به صورت عمود تا پایین بود…اما در جای دیگر همان طلسم با همان اعداد به صورت افقی وشکل مربع چند خانه بود…فرق دارند؟

 30. باسلام هربسته دی ویدی علوم غریبه یه شماره استاد جداگانه داره تو اصفهان هم شماره استاد دارید اگه این بسته علوم غریبه رو خریداری کنیم ممنون

 31. با سلام ممنون که با حوصله جواب سوالهامو میدین.

  الانم یه سوال دارم. ساعت اول بالاخره لحظه طلوع آفتانب شد یا یه ساعت قبلش؟توضیحات زیر هر جدول متفاوته
  ممنون

نظر دهید

وب سایت: